Poštovani,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da uzmete učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji pod nazivom: „Mala i srednja preduzeća- mogućnosti i perspektive 2020“, koja će se održati 16. i 17. marta 2020.godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru sa naučno-istraživačkim radom.

Međunarodna naučna konferencija „SMEPP 2020“ prihvata i objavljuje  naučne i profesionalne radove koji su rezultat interdisciplinarnog naučnog istraživanja, a u okviru oblasti interesovanja koja se odnosi na razvoj malih i srednjih preduzeća.

Mala i srednja preduzeća su većinski poslodavci i spona razvoja moderne ekonomije. Procesi globalizacije i integracija su učinile granice manje važnim faktorom, malim i srednjim preduzećima dali nove prilike ali ih izložili i moćnoj konkurenciji. S tim u vezi, razvoj malih i srednjih preduzeća u vrijeme globalizacije zahtjeva konstantne napore u pronalasku novih puteva i koncepata za integracijom malih i srednjih preduzeća u proces svjetske ekonomije. Ove činjenice su posebno važne za mala i srednja preduzeća u Srbiji koja se na svakom koraku ka Evropskoj uniji susreću sa novim izazovima.

Međunarodna naučna konferencija „Mala i srednja preduzeća- mogućnosti i perspektive 2020“ je forum na kojem će predstavnici vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja imati priliku da na jednom mjestu razmijene znanja i iskustva u cilju razmjene ideja, metoda i iskustava koje se mogu primjeniti u širem području ekonomskog i društvenog života. Stoga Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće na ovoj konferenciji.

Tematske oblasti i podteme Konferencije će pomoći učesnicima da izaberu najpogodniji smjer u kojem će pronaći svoja interesovanja pri izradi teme.

Tematske oblasti

Program međunarodne konferencije „SMEPP2020“ je podijeljen u sedam tematskih jedinica:

 1. Mala i srednja preduzeća kroz integracije EU i proces globalizacije
 2. Uticaj malih i srednjih preduzeća na ekonomski razvoj
 3. Finansijski razvoj malih i srednjih preduzeća
 4. Pravni okviri malih i srednjih preduzeća
 5. Upotreba informacione i komunikacijske tehnologije u malim i srednjim preduzećima
 6. Perspektive malih i srednjih preduzeća u turizmu i agrokulturi

Važni datumi:

 • dostavljanje apstrakata do 11. januara 2020. godine
 • obavještenja o prihvaćenim apstraktima do 25. januara 2020. godine
 • dostavljanje radova do 23. februara 2020. godine
 • obavještenje o prihvaćenim radovima do 2. marta 2020. godine
 • održavanje konferencije 16. i 17. mart 2020.godine

Informacije za autore:

Aptrakti i radovi će se podnositi u elektronskom formatu. Svaki rad će biti recenziran, a prihvaćeni i pozitivno recenzirani radovi će biti objavljeni u Zborniku radova. Međunarodna recenzija i usmena prezentacija rada su preduslovi za objavljivanje rada u tematskom Zborniku radova od međunarodnog značaja. Zvanični jezik konferencije je engleski jezik.

Apstrakt treba sadržati:

 • ime poglavlja kojem rad pripada,
 • naslov rada, puno ime i prezime i adresa( uključujuči i e-mail) autora, afilijacija,
 • ključne riječi.

Dužina apstrakta treba biti 100-200 riječi.

Autor može dostaviti najviše dva rada od kojih samo u jednom može biti prvi autor. Radovi moraju biti u skladu sa šablonom i mogu imati najviše 14 stranica. Šablon možete preuzeti na sledećem linku: Šablon

Radovi koji ne zadovoljavaju standarde iz šablona će biti vraćeni na ispravku.

E-mail za dostavu radova: smpp@uninp.edu.rs

Kotizacija za učešće iznosi 50 eura.

Zbornik radova će biti objavljen nakon Konferencije.

Svi učesnici će dobiti Zbornik radova, materijal Konferencije, Sertifikat o učešću i ručak.

Dodatne informacije  o Konferenciji možete pronaći na web adresi:

smepp.uninp.edu.rs

 

Povratak na glavnu stranicu